Alle indlæg af Per Bækgaard

Nyt fra menighedsmødet 17/6

På menighedsmødet blev to store punkter fremlagt til en åben snak. Der var konstruktiv snak, og mange gode indlæg som er svære at referere kort, men for de, som ikke kunne komme, følger her lidt materiale til “selvstudium”.

Omkring identitetssnakken var der en lang række punkter som umiddelbart er nemme at gøre noget ved. Brian fremlagde en liste af punkter som menighedsledelsen har udvalgt, og som vi tror vi i fællesskab forholdsvis enkelt kan gøre noget ved, også på kort sigt.

Der er naturligvis mange andre ting at arbejde videre med, men de nemme ting er nemme at samle op på.

Listen ser sådan her ud; overvej hvad du kan være med til eller stå for sammen med andre:

 • Start gudstjenesterne med nadver, så børnene kan være med uden at vælte børnekirken.
 • Fællesspisning efter gudstjenesten kan arrangeres, f.eks. en gang om måneden.
 • Sangaftenener – lad nogle af lovsangsøveaftenerne være åbne for alle interesserede.
 • Datoer på diverse aktiviteter (f.eks. frivillighedsdagen) skal på Google-kalenderen i god tid
 • Samtidig ønskes en liste over hvilke dage, vi ikke kan være i Kulturcenteret.
 • Lave en liste over de ting vedrørende lokaler, der er prøvet eller undersøgt, som folk kan få.
 • Omkring gospelkor, så har Rønnevangskirken alligevel ikke sådan et for tiden (modsat hvad nogle mente), men der nok igen til efteråret nogle workshops som man kan melde sig til.
 • Alle tager ansvar for et bestemt barn (eller ung), en at bede for.
 • Cellegrupper, opfølgning på den enkelte, fællesskab.
 • Bøn.
 • Kulturændring/måden at evangelisere på…
 • Undervisning er godt… men måske har vi mere brug for materiale til selvstudium eller andre måder som måske mere er en “konsulenttjeneste” der er mere rettet mod konkrete behov…

Det andet punkt som blev behandlet drejede sig om vores lokalesituation. Lisbeth og Per har udarbejdet et “katalog” over muligheder, og en oversigt over både økonomi og egnethed for hver af disse. Kataloget er tænkt som eksempler, så det er altså ikke konkrete forslag om bestemte ejendomme; disse er blot brugt som regneeksempel.

Materialet kan hentes til gennemsyn her (Adobe Acrobat format).

Der var ikke lagt op til beslutninger omkring dette punkt, men stemningen på mødet gik i retning af at forsøge nok engang at få lov til at købe og bygge på en grund i nærheden af det nuværende hus på Ahornvej.

Nyt fra menighedsledelsen

Lidt nyt fra Menighedsledelsesmødet d. 27. april 2009, med nogle efterfølgende opdateringer:

Personalia: Per Eivind er fortsat sygemeldt (men er siden blevet rask-meldt på 1/4 tid). Anders Hyldgaard stopper i City Kirken pr. 1. august for at tiltræde i bl.a. Pandrup-Birkelse Baptistkirke, og har sin sidste prædiken (som ansat) her d. 28. juni.

Vi leder derfor efter en ny ungdomsmedarbejder/præst, og har både sat gang i kontakt-netværket og vil indrykke annoncer i bl.a. Domino og Udfordringen, og sende en plakat rundt med menighedsforsendelserne BiD (Baptiskirken i Danmark). Der et job-opslag online.

Baptistkirken i Danmark har lavet et nyt forslag til nye vedtægter, med en ny ledelsesstruktur, som bl.a. skal diskuteres og forhåbentlig vedtages på et missionskomitemøde d. 24. maj, hvor Gert Eriksen fra menighedsledelsen vil deltage. City Kirken er som udgangspunkt positive overfor det nye forslag, som vil gøre beslutningsprocesserne mere smidige.

Der blev givet en kort orientering omkring dette på et orienterende menighedsmøde d. 17. maj efter gudstjenesten. Du kan læse mere om processen og forlaget online.

Den forholdsvis nyvalgte menighedsledelse har haft en lang snak om arbejdsopgaver, kirkens behov og hvad hver enkelt brænder for, med henblik på at fordele ansvaret indbyrdes. Nogle af de ting, som blev fremhævet i snakken, var vigtigheden af børn og unge, det indbyrdes fællesskab, det udadrettede og kirkens engagement i – og mulighed for at betjene – det omgivende samfundet, det kreative element i kirken samt det, at vi alle fortsat kan vokse og  udvikles.

De afholdte identitetsmøder blev anledning til en række yderligere tiltag. Der er brug for at vi gennemarbejder og måske genovervejer vores værdier, og det arbejde er nu sat i gang. Der var også en række gode og konkrete forslag, som menighedsledelsen vil indarbejde i vores aktivitetsplan og målsætning for 2009. Og endelig var det en del input til det videre arbejde med lokalesituationen:

City Kirkens lokalesituation blev også drøftet, og en række scenarier blev vendt. Der er i princippet 4 muligheder: 1) at blive på Ahornvej, 2) at sælge og købe et hus som
kan istandsættes, 3) at sælge og bygge et nyt “hus”, eller 4) sælge og leje os ind andetsteds. Der arbejdes videre i udvalg med nogle af disse, for at anskueliggøre konsekvenserne af dem, og der vil senere blive indkaldt til et menighedsmøde (sandsynligvis 17. juni kl. 19:30) for at drøfte disse. På dette menighedsmøde vil der nok også blive fulgt op på nogle af de punkter som er nævnt ovenfor vedrørende identitetsmøderne.

Derudover blev en række andre emner og forslag behandlet. Det kan bl.a. nævnes at der vil blive afholdt en menighedsweekend i uge 15 i 2010 på Birkedal.

Anders Hyldgaard på fuld tid

I forbindelse med Per Eivind Stig’s sygemelding og deraf følgende nedsatte arbejdstid, så har menighedsledelsen midlertidigt ændret Anders Hyldgaards ansættelse til fuld tid.

For at aflaste Per Eivind har Anders overtaget det koordinerende ansvar, hvorfor henvendelse til menigheden fortrinsvis bør rettes til Anders.

Nyt fra menighedsledelsen, April 2008

Efter en god menighedslejr med stor opbakning og et dejligt og varmt fællesskab i weekenden forinden, afholdt menighedsledelsen sit ordinære månedlige møde d. 1. april. En del emner blev behandlet, hvoraf nogle kort skal refereres her:

Baptistkirken i Danmark (BiD) har udsendt et “sparekatalog” for at få økonomien under kontrol. Menighedsledelsen er generelt positiv overfor at der nu tages grundigt fat på en række tiltrængte områder, og støtter initiativet — som virker til at være i tråd med hvad der tidligere er blevet efterlyst. Nogle af de konkrete forslag blev vendt, herunder også SALT, som menighedsledelsen overordnet finder er et vigtigt område at støtte, eftersom det både er fremadrettet og har at gøre med vores overordnede identitet og profil som kirke(r).

Bøn for Nationen finder sted igen i år, d. 18. april i Bethesda. City Kirken støtter arrangementet, også økonomisk med et mindre beløb, hvilket iøvrigt sker sammen med en lang række andre kirker.

En stor del af mødet blev brugt på at snakke om lokalesituationen, som forberedelse til et møde med den kommunenale forvaltning dagen efter (et møde som iøvrigt gik godt, idet menighedens repræsentanter fornemmede en åbenhed og villighed fra kommunens side til at hjælpe os). Fokus var primært på i hvilket omfang dele af grunden på den anden side af vejen evt. kan tages i brug og indrettes som møde- og kontorbygning. Hvis det kan lade sig gøre, vil det være optimalt hvis Ahornvej 3 fortsat kan bruges som ungdomsboliger, og forskellige modeller for hvordan det evt. kunne gøres blev drøftet. Der var også en del snak om hvilket økonomisk niveau det kunne være realistisk at stile efter. Forhåbentlig kan det hele munde ud i en bygning på 400-600m2 som både har en væsentlig større sal end den nuværende på Ahornvej 3, samt kontor- og multi-lokaler til f.eks. børnekirke, og som gerne må kunne udvides senere.

Efterårets program blev diskuteret, på baggrund af bl.a. et oplæg fra gudstjenesteudvalget, og ud fra menighedsledelsens tilbagemelding på nogle konkrete forslag vil udvalget arbejde videre med disse.

Omkring kassererposten, så har det stadig ikke været muligt at finde en ny til afløsning af Helle. Menighedsledelsen fortsætter kontakten til en ekstern person som kan hjælpe med en del af bogføringsarbejdet mod betaling.

Endelig blev adresselisten og medlemsprotokollen diskuteret, og overordnede principper for disse blev diskuteret ud fra et konkret oplæg. Det er menighedsledelsens holdning at det er vigtigt at have klare kriterier ikke bare for optagelse i menigheden, men også for hvordan adresselisten vedligeholdes og hvilke procedurer der f.eks. skal sættes i værk hvis folk i menighedens periferi flytter væk fra området eller hvis vi mister kontakten til nogle.

Årsmøde 2008

Onsdag d. 12. marts var der årsmøde på Ahornvej.

På mødet blev der gjort status for 2007, godkendt regnskab og valgt personer til forskellige tillidshverv i overensstemmelse med vedtægterne.

Der var en en god og positiv snak om mange emner i aftenens løb. Det officielle referat, som Anita Pedersen blev valgt til at lave, vil blive udsendt hurtigst muligt til menighedens medlemmer, så her bringes blot et udpluk:

Bent Thomsen blev valgt som ny forhandlingsleder i stedet for Rolf Andersen, der i god tid havde meddelt at han ønskede at give denne rolle videre. Bent var dog bortrejst denne uge, så Rolf trådte beredvilligt til som suppleant for Bent.

Under årsberetningen, som Arne Christensen havde sammensat og fremlagde sammen med af en række andre, blev hovedtræk af menighedens aktiviteter i 2007 gennemgået. Det skete under overskifter som relaterede sig til menighedens mål.

Emner som vækst for den enkelte, fællesskab og gudstjenesten, det at række ud til andre, samt lokalesituation blev gennemgået. Det var en positiv oplevelse at se tilbage, og f.eks. at kunne konstatere at der på mange områder var gode muligheder for fællesskabet, at der havde været arbejdet bevidst med at forbedre gudstjenesterne og at indføre nye og kreative idéer, og at der var god tilslutning til børne- og ungdomsarbejdet — på trods af alle de udfordringer der skal overvindes undervejs. Der faldt en del positive kommentarer til fremlæggelserne.

Menighedens regnskab blev gennemgået og godkendt. Det udviser et samlet overskud på ca. 175.000 kr (delvis på grund af ekstraordinære indtægter), som føjer sig til forrige års overskud på ca. 125.000 kr, så der for tiden er en god likviditet. Menigheden må derfor betegnes at være økonomisk velkonsolideret, og det er et godt udgangspunkt for de planer og ønsker der er for fremtiden om vækst og udbygning af faciliteter.

Den nuværende kasserer, Helle Andersen, har ønsket at trække sig tilbage. Det er endnu ikke lykkedes at finde en ny kasserer til at overtage Helle’s rolle, og arbejdet med at finde en løsning fortsætter — gode idéer og villige hænder er mere end velkomne! Når en ny kasserer er fundet vil der blive indkaldt til et menighedsmøde. Thom Nielsen og Per Solberg Hansen blev valgt som revisorer.

Omkring lokaler og byggeplaner orienterede Arne Christensen og Per Eivind Stig om et nyligt afholdt møde med borgmesteren og andre nøglepersoner i kommunen. Det havde været en meget positiv snak, og der var god forståelse for vores ønsker om at udbygge faciliteterne, og tilsyneladende villighed til at hjælpe med at finde en løsning. Ud fra det skitseforslag til udbygning, som blev udarbejdet i efteråret, og som hænger fremme på Ahornvej, blev forskellige muligheder vendt med kommunen. Et nyt møde vil blive afholdt med henblik på at komme videre i processen og afklare om en udbygning er mulig eller om en anden placering kunne være en bedre løsning.

I forbindelse med dette punkt var der en meget god og inspirerende snak om både vores engagements-niveau og financiering — hvad kræver det af os — og om de muligheder som ser ud til at kunne åbne sig for os — hvad kunne vi gøre. Der var blandt de fremmødte på årsmødet en fornemmelse af at mange ting er i bevægelse, og at vi skal tænke muligheder snarere end begrænsninger og tænke på at udnytte de gunstige øjeblikke.

Menighedsledelsen, februar 2008

Menighedsledelsen har afholdt ordinært ledelsesmøde d. 26. februar.

Forberedelse af årsmødet, herunder gennemgang af regnskabet og menighedens økonomi, var selvfølgelig emner som tog en del tid. Regnskabet er tilgængeligt, og vil blive kommenteret på selve årsmødet af kasserer og menighedsledelse, men det er værd at bemærke at det heldigvis udviser et overskud på knap 175.000 kr, primært fordi renovering/ombygning af Ahornvej ikke er igangsat.

Omkring Ahornvej iøvrigt, så arbejder menighedsledelsen videre med de planer og idéer som er blevet skitseret tidligere, og som også hænger fremme i “kopi-rummet”. Der er kontakt til de offentlige myndigheder, som skal inddrages i processen for at vi kan komme videre.

Vedrørende årsmødet iøvrigt, så er der stadig ikke fundet en person som er villig til at påtage sig hvervet som kasserer. Gode forslag er velkomne til menighedsledelsen inden årsmødet!

Missionsgruppens budget for 2008 blev stort set vedtaget som foreslået, med et par enkelte små justeringer omkring formål og den præcise modtager. Planen er fortsat at give 10% af de budgetterede indsamlede midler, hvilket løber op i omkring 120.000 kr i 2008.

Medlemslisten blev gennemgået, og der var en god snak dels om medlemmer vi ikke har set i lang tid eller som vi ikke har kontakt til længere, dels om generelle principper for hvordan listen skal vedligeholdes. I denne sammenhæng blev to personer blev optaget i menigheden; én ved dåb og en anden ved overflytning fra anden menighed.

Derudover snakkede menighedsledelsen en del om fremtiden for menigheden, og der var en god snak om hvor vejen går hen og hvad der kendetegner vores fællesskab. Vigtigheden af at kunne se og kommunikere en vision, som kan være fælles for alle, er central, for ud af visionen fødes motivation for den enkelte i forhold til hans eller hendes særlige gaver og udrustning. Det leder igen til handling i hverdagen, og med Guds velsignelse og samtykke, forhåbentlig også til resultater som derigennem styrker troen og igen er med til at åbne op for en bedre forståelse af visionen og Guds kald til os som menighed.

For os som menighed på Vestegnen er der en række ting, som gerne må kendetegne os, og en dybere forståelse af hvem vi er, kan være med til at bane vej for en fornyelse af visionen om at se Guds rige brede sig og til en fornyet motivation og overgivelse. Det er ikke muligt her at komme frem til en udtømmende beskrivelse, men i snakken blev f.eks. nævnt ord som: fællesskab, nærhed, åbenhed, indlevelse, forandring i menneskers liv og ægthed.

Endelig blev menighedsledelses måde at holde møder på diskuteret, og forslag til at udnytte tiden bedre blev også debatteret. Det blev i den forbindelse bl.a. besluttet at forretningsudvalget, som i det daglige holder sammen på trådene mellem møderne, gerne må fortsætte med at være aktive og — under ansvar for menighedsledelsen — tage hånd om de mange løbende sager.

Forberedelse af årsmøde

Menighedsledelsen har igen været sammen og behandlet en lang dagsorden. Af større emner med almen interesse kan nævnes følgende:

De mange indlæg og debatten fra visions- og budgetmødet blev diskuteret, efter forudgående arbejde via mail og på menighedsledelsens wiki. Idéer og ønsker vedrørende specifikke tjenesteområder (som f.eks. gudstjenesten, lovsang, børn, unge, …) bliver videregivet til de respektive tjenesteledere, og andre emner vil menighedsledelsen selv arbejde videre med, ud fra den overordnede vision og strategi.

Den fulde liste af indlæg er tilgængelig her, og alle er velkomne til at kommentere listen eller punkter derfra. Det kan f.eks. gøres ved at lægge en kommentar her i forbindelse med dette indlæg.

Dagsorden for menighedens årsmøde, som holdes d. 12. marts kl. 19.00 i Huset på Ahornvej, blev gennemgået og tilrettet, og det blev sikret at alle punkter er under forberelse.

Emner til ny kasserer og evt muligt samarbeje med et eksternt firma, som kan varetage noget af det manuelle arbejde, blev igen diskuteret, og der tages kontakt til mulige “kandidater”.

Lokalesituation blev igen gennemgået, og der var en del snak om et forslag til “prospekt”, der beskriver hvad vi gerne vil bruge Huset på Ahornvej til. Prospektet vil blive færdiggjort, og menighedsledelsen vil tage kontakt til forskellige interessenter og beslutningstagere for at få gode råd til hvordan vi kan arbejde videre med mulighederne, og hvad der kræves for at en ombygning/udvidelse kan bringes på plads.

Derudover blev en lang række andre emner også behandlet, herunder medlemslisten, menighedens repræsentation i forhold til BiD, kalender, arbejdsgange, m.m.

Ændringer i menighedsledelsen

Menighedsledelsen har holdt sit første månedlige møde i 2008. I lighed med tidligere er her en kort opsummering af nogle af de punkter som har størst almen interesse:

Bente Sørensen har meddelt at hun af personlige årsager er nødt til at træde ud af menighedsledelsen. Resten af menighedsledelsen har med stor beklagelse måttet acceptere dette, og vil samtidig overbringe et stort tak til Bente for hendes indsats i menighedsledelsen.

Da menighedsledelsen på trods af Bentes udtræden stadig opfylder vedtægternes krav til sammensætning, så er det menighedsledelsens holdning at der ikke skal afholdes endnu et “supplerings-valg” og at næste ordinær valg vil ske efter den normale plan.

På baggrund af en bredere snak om at forbedre kommunikationen for de, som ikke har adgang til internet-baserede medier, blev det besluttet at lave en opslagstavle i huset hvorpå nyheder fra f.eks. BiD (Baptistkirken i Danmark), kopier af nyheds-indlæg her fra denne blog, dele af hjemmesiden, og anden relevant information kan hænge til gennemsyn. Opslagstavlen vil blive administreret og vedligeholdt af kontoret.

Arbejdet med at forbedre lokalesituationen fortsætter. Det blev bl.a. besluttet at udarbejde et lille “prospekt”, som beskriver vores tanker for fremtidig brug af Ahornvej, til brug for dialog med offentlige myndigheder og interessenter, og der blev udarbejdet en plan for hvordan vi kan arbejde videre med at skabe bedre rammer for City Kirkens mangfoldige aktiviteter og for derigennem at forbedre integrationen i lokalsamfundet.

Endelig blev det diskuteret hvordan Helle Andersen kan blive afløst som kasserer, og i denne sammenhæng blev også andre valg og tillidsposter gennemgået som forberedelse til menighedens årsmøde.

Menighedsledelsesmøde, Nov 2007

Menighedsledelsen mødtes tirsdag d. 27. november 2007, og havde (lidt atypisk måske) en lang række større og mindre sager til samtale og overvejelse, hvoraf en del af disse nævnes her i lidt tilfældig rækkefølge:

Omsorg og netværk i menigheden blev diskuteret. Udover konkrete forslag til at styrke netværket og omsorgen, som vi vil arbejde videre med, så blev en række personer, som er syge eller har det svært, også nævnt og bedt for på mødet.

Visions- og budgetmødet blev evalueret, og vi snakkede en del om hvordan vi vil arbejde videre med de forslag som blev diskuteret i grupperne (og som forhåbentlig vil blive ved med at komme!). Vi snakkede også en del om det seneste missionskomitemøde i Baptistkirken i Danmark (BiD), og i den forbindelse generelt om hvordan det går rundt omkring.

Gudstjeneste-temaer for dele af 2007 blev gennemgået. Gudstjenesteudvalget har fastsat et tema omkring “Passion — et hjerte der banker for…” i 1. kvartal 2008. Senere på året overvejes en opfølgning på “40 dage”, men med fokus på tjeneste i lokalsamfundet.

Der er nu kommet nye kuverter og brevpapir med det nye logo. Hjemmesiden er også opdateret med nyt design, så det nye logo er nu for alvor taget i brug.

Forskellige muligheder for at styrke og opdatere vores elektroniske kommunikation blev diskuteret, herunder målgrupper, værktøjer, teknik og trænings muligheder. Dette gælder også menighedsledelsens måde at arbejde på mellem møderne, og forbedret brug af menighedsledelsens wiki. Menighedsledelsen mener det er vigtigt at vi som menighed er aktive og synlige på nettet; det er nemlig ofte første kontakt for mange med menigheden. Og endelig mener vi også at vi i udstrakt grad skal fortsætte med at gøre brug af elektroniske præsentationer til gudstjenesten fremfor overheads.

Endelig blev missionsgruppens forslag til fordeling af rest-budgettet for mission for 2007 vedtaget som foreslået.

Visions- og budgetmøde, Nov 2007

På et velbesøgt menighedsmøde med temaet “visions- og budgetmøde” blev menighedens øjeblikkelige situation gennemgået, og der var en god snak om visioner og tanker for fremtiden. Ud fra bl.a. gruppearbejde og snak rundt om bordene blev der samlet mange gode idéer og tanker ind, som menighedsledelsen vil arbejde videre med. Hvis du var med til mødet og måske efterfølgende er kommet i tanker om noget du vil tilføje, så kan du sende en mail til menighedsledelsen, eller du kan lægge en kommentar her til indlægget.

For de som ikke havde mulighed for at være til stede er her en kort sammenfatning af nogle af de vigtigste punkter:

Økonomisk ligner året i år sidste år, og vi forventer at samle nogenlunde det samme ind som i 2006. Det er under budget, men udgifterne er også under budget, så samlet set giver det ikke anledning til store panderynker. Budgettet for 2008 kommer i første omgang til at ligge på linie med 2007, men hvis vi i årets løb får mulighed for at iværksætte bygge- og renoveringsarbejder, så vil der blive udarbejdet et nyt budget til at tage vare på den ændrede situation.

Omkring lokalesituationen, så har der været holdt et møde med artikekt Hans Jørgen Christensen, der har stor erfaring med (fri)kirker, og bl.a. står bag Roskilde Baptistkirke. Aftalen er at Hans Jørgen vil udarbejde et skitseforslag til udvidelser på Ahornvej, som så vil blive fremlagt menigheden, og senere kan danne baggrund for en fornyet ansøgning til myndighederne. Udgangspunktet for skitsen er at få plads til en multi-sal til møder, ungdomsarbejde, café m.m. der kan rumme op mod 150 personer med tilhørende køkken, samt aflastningslokaler der kan bruges samtidig til andre aktiviteter, kontor-facitiliteter og 2-3 enkeltværelseslejligheder med køkken- og toilet faciliteter til udlejning.

Med hensyn til visionerne så blev sidste års målsætning gennemgået og status for de enkelte områder fremlagt. Indsatsområderne for næste år tager sit udgangspunkt i de samme 4 punkter, med tilføjelse af endnu et, så listen nu ser sådan ud:

 • Styrke gudstjenesten som fælles omdrejningspunkt
 • Satse på børn- og unge som en del af helheden
 • Opfordre til netværk i en mangfoldighed af mindre grupper
 • Udadrettet evangelisation i området og at gøre kirken kendt
 • Konkretisere og igangsætte processen med fornyelse af vores lokaler/rammer

Ud fra disse punkter og spørgsmålet: “Hvad brænder du for?” udspandt der sig efterfølgende en livlig debat i grupper, og menighedsledelsen arbejder videre med de mange gode input og tanker som blev vendt.

Som medlemmer af valgbestyrelsen blev Bente Kirschner og Lise Jørgensen valgt for et år. Derudover blev det meddelt at Bente Sørensen for tiden er sygemeldt fra menighedsledelsen, og at vi til foråret skal vælge ny kasserer i stedet for Helle Andersen. Rolf Andersen meddelte også at han ønsker at trække sig fra rollen som forhandlingsleder, men Bent Thomsen har indikeret at han vil være villig til at påtage sig denne opgave… hvilket så kræver at vi ligeledes skal finde en ny revisor, men heldigvis har Per Solberg indikeret at han vil være villig til at tage denne opgave. Rolf meddelte i øvrigt at både han og Helle igennem et stykke tid har haft disse opgaver, og derfor naturligt som “projekt-mennesker” gerne vil have mulighed for at slippe disse, og have mulighed for at gå ind i nye og andre opgaver i stedet. Kasserer, forhandlingsleder og revisor skal vælges på årsmødet til foråret.

En række andre punkter blev bragt op undervejs i forbindelse med de enkelte punkter eller under eventuelt, lige fra nyt omkring, og relationerne til, vore brødre og søstre i Baptistkirken i Danmark og frikirkenet, bladene Baptist og domino, sygdom og konkrete ønsker om forbøn, nyt fra Papua Ny Guinea m.m.