Forberedelse af årsmøde

Menighedsledelsen har igen været sammen og behandlet en lang dagsorden. Af større emner med almen interesse kan nævnes følgende:

De mange indlæg og debatten fra visions- og budgetmødet blev diskuteret, efter forudgående arbejde via mail og på menighedsledelsens wiki. Idéer og ønsker vedrørende specifikke tjenesteområder (som f.eks. gudstjenesten, lovsang, børn, unge, …) bliver videregivet til de respektive tjenesteledere, og andre emner vil menighedsledelsen selv arbejde videre med, ud fra den overordnede vision og strategi.

Den fulde liste af indlæg er tilgængelig her, og alle er velkomne til at kommentere listen eller punkter derfra. Det kan f.eks. gøres ved at lægge en kommentar her i forbindelse med dette indlæg.

Dagsorden for menighedens årsmøde, som holdes d. 12. marts kl. 19.00 i Huset på Ahornvej, blev gennemgået og tilrettet, og det blev sikret at alle punkter er under forberelse.

Emner til ny kasserer og evt muligt samarbeje med et eksternt firma, som kan varetage noget af det manuelle arbejde, blev igen diskuteret, og der tages kontakt til mulige “kandidater”.

Lokalesituation blev igen gennemgået, og der var en del snak om et forslag til “prospekt”, der beskriver hvad vi gerne vil bruge Huset på Ahornvej til. Prospektet vil blive færdiggjort, og menighedsledelsen vil tage kontakt til forskellige interessenter og beslutningstagere for at få gode råd til hvordan vi kan arbejde videre med mulighederne, og hvad der kræves for at en ombygning/udvidelse kan bringes på plads.

Derudover blev en lang række andre emner også behandlet, herunder medlemslisten, menighedens repræsentation i forhold til BiD, kalender, arbejdsgange, m.m.

Ændringer i menighedsledelsen

Menighedsledelsen har holdt sit første månedlige møde i 2008. I lighed med tidligere er her en kort opsummering af nogle af de punkter som har størst almen interesse:

Bente Sørensen har meddelt at hun af personlige årsager er nødt til at træde ud af menighedsledelsen. Resten af menighedsledelsen har med stor beklagelse måttet acceptere dette, og vil samtidig overbringe et stort tak til Bente for hendes indsats i menighedsledelsen.

Da menighedsledelsen på trods af Bentes udtræden stadig opfylder vedtægternes krav til sammensætning, så er det menighedsledelsens holdning at der ikke skal afholdes endnu et “supplerings-valg” og at næste ordinær valg vil ske efter den normale plan.

På baggrund af en bredere snak om at forbedre kommunikationen for de, som ikke har adgang til internet-baserede medier, blev det besluttet at lave en opslagstavle i huset hvorpå nyheder fra f.eks. BiD (Baptistkirken i Danmark), kopier af nyheds-indlæg her fra denne blog, dele af hjemmesiden, og anden relevant information kan hænge til gennemsyn. Opslagstavlen vil blive administreret og vedligeholdt af kontoret.

Arbejdet med at forbedre lokalesituationen fortsætter. Det blev bl.a. besluttet at udarbejde et lille “prospekt”, som beskriver vores tanker for fremtidig brug af Ahornvej, til brug for dialog med offentlige myndigheder og interessenter, og der blev udarbejdet en plan for hvordan vi kan arbejde videre med at skabe bedre rammer for City Kirkens mangfoldige aktiviteter og for derigennem at forbedre integrationen i lokalsamfundet.

Endelig blev det diskuteret hvordan Helle Andersen kan blive afløst som kasserer, og i denne sammenhæng blev også andre valg og tillidsposter gennemgået som forberedelse til menighedens årsmøde.