Gør som Gud, bliv menneske

Paulus’ brev til Filipperne 2 v6-7
Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig.

Kristentro er ofte blevet opfattet som verdensfjern og livsfornægtende. Paradoksalt nok kom et liv med Skaberen til at stå i modsætning til et liv i skaberværket.

Verden er Guds, og frelsen er en genoprettelse af skaberværket, ikke en befrielse fra det. Det handler om sand åndelighed med et ægte menneskeligt ansigt – om livet i dybeste forstand.

Alt for ofte har kirken forkyndt et flyvsk budskab om kristenlivet, som er afkoblet fra den menneskelige side og den hverdag, som vi alle oplever. Jeg tror, Gud længes efter, at vi må opleve hans frelse som nærværende og som noget, der påvirker hverdagens virkelighed, og ikke kun som noget, der omhandler evigheden. I Bibelen møder Gud mennesker i hverdagen på måder, som vi mennesker kan forstå og relatere til. Han møder os som en far, en ven og en hyrde mm., så vi kan forstå, hvem han er og hvad han gør. Gud møder menneskelige behov – ikke kun de åndelige, men også de fysiske.

Guds frelse og indgriben i menneskers liv bliver i Bibelens fortælling helt konkret for mennesker. Så da Jesus skulle forklare sine disciple om, hvorfor han skulle dø på korset og hvad det skulle få af betydning, så gav han dem ikke en dogmatisk eller teologisk bog eller formulerede en kompliceret læresætning. Han gav disciplene et måltid, som udtrykte et fællesskab og meddelagtighed i hans død og opstandelse.

Versene i Filipperbrevet fortæller os, at Gud kom i øjenhøjde med os mennesker, for at han kunne nå os med sit budskab om sin frelse. Kunne vi, som har oplevet dette, i vores sprog og handling gøre det samme? Jeg tror, at vi må gøre som Gud, blive mennesker lig.

REFLEKSION

 • Har du en naturlig omgang med Gud i din hverdag?
 • Hvordan bliver åndelig fornyelse til relevant livsstil?
 • Hvordan undgår du kompromisets fælde?

BØN
Kære Gud, tak at du gav afkald på din guddomsskikkelse og blev en tjener. Tak at du kalder mig til at gå i dine fodspor og leve, som du levede. Tak, at du gav dit liv til Faderens ære og for andres tro og frelse. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at forstå betydningen af det, så jeg, ligesom dig, kan blive en tjener. Amen

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Vores kollekt på søndag går til BWAid under BWA (Baptisternes verdensalliance). BWAid arbejder i øjeblikket i bla. Ukraine og tilstødende lande for at hjælpe flygtninge fra Ukraine. Der arbejdes også med menneskerettigheder og trosfrihed, hvor BWA er i dialog med regimer, hvor rettighederne er udfordret.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: Se her om et evangelisations-seminar med AMY LEE KEMP, som vi afholder sammen med Københavns Familiekirke den 10.-11. maj.

Kan jeg stole på Gud?

Hebræerbrevet 12 v1
Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os.

“Det er ikke fair.” Jeg tror, at de fleste mennesker kender den sætning, og mange af os har tænkt eller sagt den en eller flere gange.

“Det er ikke rimeligt, at han får det, og det gør jeg ikke!” “Det er ikke rimeligt, at det er nemt for hende og ikke for mig.” “Det er ikke rimeligt, at de har råd til det og jeg ikke har. Gud, er du ligeglad? Hvordan kan du tillade det? Hvis du virkelig elskede mig, så….” Ærligt, der er mange udfordringer i tilværelsen og spørgsmål, som kan rejse sig, når man ser og oplever uretfærdighed.

Udfordringen er at blive fri for alt det, som omklamrer os. I ordet ligger der en betydning af en hindring, som er blevet påført een udefra og som nu gør det svært at holde ud i ens løb.

Gud har givet hver af os et løb at løbe, også kaldet livet. MEN hvordan løber du det løb? Kun du kender svaret. Bliver det iført ting, som gør det svært eller bliver det i frihed? Svaret er nemt, praktikken knap så nem. Ordet “frigøre” betyder at afklæde sig. Betydningen er altså, at man skal ikke holde fast i det, som gør det svært. Lægedom, sjælesorg og bøn er ofte vejen til frigørelse. At være ærlig med Gud og løbe til Gud, i stedet for at løbe væk fra Gud, fortæller dig, om du er på rette vej i dit løb.

REFLEKSION

 • Er du opmærksom på dine reaktioner på tilværelsen?
 • Hvordan påvirker uretfærdighed din tro på Gud?
 • Hvordan går det med dit løb?

BØN
Kære Gud, tak at du er den som giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver du ny styrke. “Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.” Kære Gud, hjælp mig til at leve i den virkelighed. AMEN.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Tema: HVAD LEVER DU AF?

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: Se nedenfor om et evangelisations-seminar med AMY LEE KEMP, som vi afholder sammen med Københavns Familiekirke den 10.-11. maj.

Gud beder for dig

Johannes-evangeliet 17 v20
Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig.

Vidste du, at Jesus beder for dig? Allerede før Jesus døde på korset, bad han for dig.

Jesus bad for disciplene, men så udvidede han cirklen til også at omfatte dem, der ville følge efter. Bemærk hans optimisme. Han tror på, at disse disciples vidnesbyrd og forkyndelse vil være effektfuld og bringe mennesker til Gud.

Jesu bøn er også en bøn for os i dag. At Jesus går i forbøn for dig og mig betyder ikke, at han er forvirret, overvældet, eller at dine omstændigheder er for meget for ham.

Det forsikrer os om, at selv om vi kan føle os alene, så har Gud ikke forladt os, tværtimod. Jesus kom til denne verden for at tage del vores problemer og for at besejre de kræfter, der er for stærke til, at vi kan overvinde dem i egen kraft. Han går stadig på livets brusende vande, som kan skræmme os og han kan stadig få bølgerne til at lægge sig. Når Jesus beder, minder det os også om, at vores kampe også har en åndelig side, som kun Jesus kan håndtere.

Gud beder fortsat for os i dag, Helligånden går i forbøn for os, står der i Romerbrevet 8 v26: Men Ånden selv går i forbøn for os.

Gud kender vores begrænsninger, så Helligånden går i forbøn for os, for de behov, der ikke er kendte, men som Gud ved er vigtige.

Romerbrevet 8 fortælle os om, at vi skal leve det kristne liv igennem Helligånden.

Som Guds børn har vi fået et nyt liv i Kristus, og er nu i stand til at kommunikere med Helligånden, som vejleder os ind i sandheden. Helligånden kender Guds tanker og vilje og beder og leder os i den retning.

REFLEKSION

 • Hvad tænker du om, at Jesus beder for dig?
 • Har du prøvet at være stille og mærke Helligåndens vejledning i din bøn?
 • Hvorfor er der kraft i at bede “i Jesu navn”?

BØN
Tak Gud, at jeg er med i denne bøn som du bad: “Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt.” Tak Gud, at du ser den bøn, som jeg har brug for i dag, for at se det opfyldt i mit liv. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

På søndag taler Dave Richards fra Salt and Light til gudstjenesten.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Det største

Johannes-evangeliet 15 v13
Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.

Jesus har selv skrevet erindringen om sin lidenskab dybt ind i vores hjerte. Ved vor Herre Jesu Kristi offer finder vi den kærlighed og nåde, som var nødvendig for vores frelse. I det offer henter vi styrke og håb til at gå videre på troens vej. Kort sagt, så finder vi i den en uudtømmelig skat og en endeløs kilde til livet af åndelige velsignelser. Frelserens bitre lidelser, så meget kræves der for at vinde min sjæl, og i det forstår vi ordene om at:
Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.

Korset efterlader ingen tvivl om Guds kærlighed og nåde. Hans mål var at række ud til dig og mig og give os livet tilbage. Vores lænker er væk, vores skyld er betalt. For Jesu blod, det gør os fri og det betyder død til død, og livet for den, som vil tro og tage imod det. Den uskyldige blev dømt skyldig, mens den skyldige går fri. Fordi Guds Lam blev slagtet, er jeg nu tilgivet. Korset fortæller om Guds kærlighed, men den tomme grav fortæller mig, at Gud stadig er i kontrol.

For Jesus Kristus er opstået. Det faktum, at Jesus opstod, er vores håb og glæde, fordi Kristi opstandelse garanterer vores egen. At glæde sig over håbet om opstandelse er en trodshandling. Det giver frihed til alle dem, der tror. Frihed fra syndens lænker. Frihed fra skam. Frihed fra håbløshed. Frihed fra fortvivlelse. Frihed fra afhængighed. Frihed fra skyld. Frihed fra mørke og evig adskillelse fra Gud.

Det giver nyt liv. Vi er ikke kun tilgivet og sat fri, men vi har et helt nyt liv, forandrede indefra, for han fornyer vores sind og tanker. Han ændrer vores hjerter og ønsker. Han giver os et nyt formål og mening for hver dag, der ligger foran os.

Og vi får kraft til at leve i dag. Hans magt brød igennem døden, og den samme kraft er levende i os i dag. Gud giver os Helligåndens kraft, som lever og bevæger sig igennem os hver dag.

Hvad er din respons? Her er min: Jeg giver hele mit liv for at ære denne kærlighed og takke Gud. For intet andet er større end det.

REFLEKSION

 • Kan du tænke på noget større end een, som vil give sit liv for en anden?
 • Hvad fortæller det om din værdi, at Jesus døde for dig?
 • Hvad er din respons til det?

BØN
Tak for korset, prisen du betalte for mig. Tak at du gav dig selv så fuldstændigt, Herre. Nu er mine synder væk, alt er tilgivet på grund af dit offer. Så jeg beder om, at jeg må kunne forstå og tage imod din kærlighed til mig, så at jeg kan leve i den frihed, som korset har givet mig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til påskegudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Tilbage til livet

Onsdag d. 12 april kl. 12:00: Fælles frokost på Ahornvej 3 i Taastrup

Søndag d. 16 april taler Dave Richards fra Salt and Light til gudstjenesten