Menighedsledelsesmøde, Nov 2007

Menighedsledelsen mødtes tirsdag d. 27. november 2007, og havde (lidt atypisk måske) en lang række større og mindre sager til samtale og overvejelse, hvoraf en del af disse nævnes her i lidt tilfældig rækkefølge:

Omsorg og netværk i menigheden blev diskuteret. Udover konkrete forslag til at styrke netværket og omsorgen, som vi vil arbejde videre med, så blev en række personer, som er syge eller har det svært, også nævnt og bedt for på mødet.

Visions- og budgetmødet blev evalueret, og vi snakkede en del om hvordan vi vil arbejde videre med de forslag som blev diskuteret i grupperne (og som forhåbentlig vil blive ved med at komme!). Vi snakkede også en del om det seneste missionskomitemøde i Baptistkirken i Danmark (BiD), og i den forbindelse generelt om hvordan det går rundt omkring.

Gudstjeneste-temaer for dele af 2007 blev gennemgået. Gudstjenesteudvalget har fastsat et tema omkring “Passion — et hjerte der banker for…” i 1. kvartal 2008. Senere på året overvejes en opfølgning på “40 dage”, men med fokus på tjeneste i lokalsamfundet.

Der er nu kommet nye kuverter og brevpapir med det nye logo. Hjemmesiden er også opdateret med nyt design, så det nye logo er nu for alvor taget i brug.

Forskellige muligheder for at styrke og opdatere vores elektroniske kommunikation blev diskuteret, herunder målgrupper, værktøjer, teknik og trænings muligheder. Dette gælder også menighedsledelsens måde at arbejde på mellem møderne, og forbedret brug af menighedsledelsens wiki. Menighedsledelsen mener det er vigtigt at vi som menighed er aktive og synlige på nettet; det er nemlig ofte første kontakt for mange med menigheden. Og endelig mener vi også at vi i udstrakt grad skal fortsætte med at gøre brug af elektroniske præsentationer til gudstjenesten fremfor overheads.

Endelig blev missionsgruppens forslag til fordeling af rest-budgettet for mission for 2007 vedtaget som foreslået.

Visions- og budgetmøde, Nov 2007

På et velbesøgt menighedsmøde med temaet “visions- og budgetmøde” blev menighedens øjeblikkelige situation gennemgået, og der var en god snak om visioner og tanker for fremtiden. Ud fra bl.a. gruppearbejde og snak rundt om bordene blev der samlet mange gode idéer og tanker ind, som menighedsledelsen vil arbejde videre med. Hvis du var med til mødet og måske efterfølgende er kommet i tanker om noget du vil tilføje, så kan du sende en mail til menighedsledelsen, eller du kan lægge en kommentar her til indlægget.

For de som ikke havde mulighed for at være til stede er her en kort sammenfatning af nogle af de vigtigste punkter:

Økonomisk ligner året i år sidste år, og vi forventer at samle nogenlunde det samme ind som i 2006. Det er under budget, men udgifterne er også under budget, så samlet set giver det ikke anledning til store panderynker. Budgettet for 2008 kommer i første omgang til at ligge på linie med 2007, men hvis vi i årets løb får mulighed for at iværksætte bygge- og renoveringsarbejder, så vil der blive udarbejdet et nyt budget til at tage vare på den ændrede situation.

Omkring lokalesituationen, så har der været holdt et møde med artikekt Hans Jørgen Christensen, der har stor erfaring med (fri)kirker, og bl.a. står bag Roskilde Baptistkirke. Aftalen er at Hans Jørgen vil udarbejde et skitseforslag til udvidelser på Ahornvej, som så vil blive fremlagt menigheden, og senere kan danne baggrund for en fornyet ansøgning til myndighederne. Udgangspunktet for skitsen er at få plads til en multi-sal til møder, ungdomsarbejde, café m.m. der kan rumme op mod 150 personer med tilhørende køkken, samt aflastningslokaler der kan bruges samtidig til andre aktiviteter, kontor-facitiliteter og 2-3 enkeltværelseslejligheder med køkken- og toilet faciliteter til udlejning.

Med hensyn til visionerne så blev sidste års målsætning gennemgået og status for de enkelte områder fremlagt. Indsatsområderne for næste år tager sit udgangspunkt i de samme 4 punkter, med tilføjelse af endnu et, så listen nu ser sådan ud:

  • Styrke gudstjenesten som fælles omdrejningspunkt
  • Satse på børn- og unge som en del af helheden
  • Opfordre til netværk i en mangfoldighed af mindre grupper
  • Udadrettet evangelisation i området og at gøre kirken kendt
  • Konkretisere og igangsætte processen med fornyelse af vores lokaler/rammer

Ud fra disse punkter og spørgsmålet: “Hvad brænder du for?” udspandt der sig efterfølgende en livlig debat i grupper, og menighedsledelsen arbejder videre med de mange gode input og tanker som blev vendt.

Som medlemmer af valgbestyrelsen blev Bente Kirschner og Lise Jørgensen valgt for et år. Derudover blev det meddelt at Bente Sørensen for tiden er sygemeldt fra menighedsledelsen, og at vi til foråret skal vælge ny kasserer i stedet for Helle Andersen. Rolf Andersen meddelte også at han ønsker at trække sig fra rollen som forhandlingsleder, men Bent Thomsen har indikeret at han vil være villig til at påtage sig denne opgave… hvilket så kræver at vi ligeledes skal finde en ny revisor, men heldigvis har Per Solberg indikeret at han vil være villig til at tage denne opgave. Rolf meddelte i øvrigt at både han og Helle igennem et stykke tid har haft disse opgaver, og derfor naturligt som “projekt-mennesker” gerne vil have mulighed for at slippe disse, og have mulighed for at gå ind i nye og andre opgaver i stedet. Kasserer, forhandlingsleder og revisor skal vælges på årsmødet til foråret.

En række andre punkter blev bragt op undervejs i forbindelse med de enkelte punkter eller under eventuelt, lige fra nyt omkring, og relationerne til, vore brødre og søstre i Baptistkirken i Danmark og frikirkenet, bladene Baptist og domino, sygdom og konkrete ønsker om forbøn, nyt fra Papua Ny Guinea m.m.