Årsmøde 2008

Onsdag d. 12. marts var der årsmøde på Ahornvej.

På mødet blev der gjort status for 2007, godkendt regnskab og valgt personer til forskellige tillidshverv i overensstemmelse med vedtægterne.

Der var en en god og positiv snak om mange emner i aftenens løb. Det officielle referat, som Anita Pedersen blev valgt til at lave, vil blive udsendt hurtigst muligt til menighedens medlemmer, så her bringes blot et udpluk:

Bent Thomsen blev valgt som ny forhandlingsleder i stedet for Rolf Andersen, der i god tid havde meddelt at han ønskede at give denne rolle videre. Bent var dog bortrejst denne uge, så Rolf trådte beredvilligt til som suppleant for Bent.

Under årsberetningen, som Arne Christensen havde sammensat og fremlagde sammen med af en række andre, blev hovedtræk af menighedens aktiviteter i 2007 gennemgået. Det skete under overskifter som relaterede sig til menighedens mål.

Emner som vækst for den enkelte, fællesskab og gudstjenesten, det at række ud til andre, samt lokalesituation blev gennemgået. Det var en positiv oplevelse at se tilbage, og f.eks. at kunne konstatere at der på mange områder var gode muligheder for fællesskabet, at der havde været arbejdet bevidst med at forbedre gudstjenesterne og at indføre nye og kreative idéer, og at der var god tilslutning til børne- og ungdomsarbejdet — på trods af alle de udfordringer der skal overvindes undervejs. Der faldt en del positive kommentarer til fremlæggelserne.

Menighedens regnskab blev gennemgået og godkendt. Det udviser et samlet overskud på ca. 175.000 kr (delvis på grund af ekstraordinære indtægter), som føjer sig til forrige års overskud på ca. 125.000 kr, så der for tiden er en god likviditet. Menigheden må derfor betegnes at være økonomisk velkonsolideret, og det er et godt udgangspunkt for de planer og ønsker der er for fremtiden om vækst og udbygning af faciliteter.

Den nuværende kasserer, Helle Andersen, har ønsket at trække sig tilbage. Det er endnu ikke lykkedes at finde en ny kasserer til at overtage Helle’s rolle, og arbejdet med at finde en løsning fortsætter — gode idéer og villige hænder er mere end velkomne! Når en ny kasserer er fundet vil der blive indkaldt til et menighedsmøde. Thom Nielsen og Per Solberg Hansen blev valgt som revisorer.

Omkring lokaler og byggeplaner orienterede Arne Christensen og Per Eivind Stig om et nyligt afholdt møde med borgmesteren og andre nøglepersoner i kommunen. Det havde været en meget positiv snak, og der var god forståelse for vores ønsker om at udbygge faciliteterne, og tilsyneladende villighed til at hjælpe med at finde en løsning. Ud fra det skitseforslag til udbygning, som blev udarbejdet i efteråret, og som hænger fremme på Ahornvej, blev forskellige muligheder vendt med kommunen. Et nyt møde vil blive afholdt med henblik på at komme videre i processen og afklare om en udbygning er mulig eller om en anden placering kunne være en bedre løsning.

I forbindelse med dette punkt var der en meget god og inspirerende snak om både vores engagements-niveau og financiering — hvad kræver det af os — og om de muligheder som ser ud til at kunne åbne sig for os — hvad kunne vi gøre. Der var blandt de fremmødte på årsmødet en fornemmelse af at mange ting er i bevægelse, og at vi skal tænke muligheder snarere end begrænsninger og tænke på at udnytte de gunstige øjeblikke.

Menighedsledelsen, februar 2008

Menighedsledelsen har afholdt ordinært ledelsesmøde d. 26. februar.

Forberedelse af årsmødet, herunder gennemgang af regnskabet og menighedens økonomi, var selvfølgelig emner som tog en del tid. Regnskabet er tilgængeligt, og vil blive kommenteret på selve årsmødet af kasserer og menighedsledelse, men det er værd at bemærke at det heldigvis udviser et overskud på knap 175.000 kr, primært fordi renovering/ombygning af Ahornvej ikke er igangsat.

Omkring Ahornvej iøvrigt, så arbejder menighedsledelsen videre med de planer og idéer som er blevet skitseret tidligere, og som også hænger fremme i “kopi-rummet”. Der er kontakt til de offentlige myndigheder, som skal inddrages i processen for at vi kan komme videre.

Vedrørende årsmødet iøvrigt, så er der stadig ikke fundet en person som er villig til at påtage sig hvervet som kasserer. Gode forslag er velkomne til menighedsledelsen inden årsmødet!

Missionsgruppens budget for 2008 blev stort set vedtaget som foreslået, med et par enkelte små justeringer omkring formål og den præcise modtager. Planen er fortsat at give 10% af de budgetterede indsamlede midler, hvilket løber op i omkring 120.000 kr i 2008.

Medlemslisten blev gennemgået, og der var en god snak dels om medlemmer vi ikke har set i lang tid eller som vi ikke har kontakt til længere, dels om generelle principper for hvordan listen skal vedligeholdes. I denne sammenhæng blev to personer blev optaget i menigheden; én ved dåb og en anden ved overflytning fra anden menighed.

Derudover snakkede menighedsledelsen en del om fremtiden for menigheden, og der var en god snak om hvor vejen går hen og hvad der kendetegner vores fællesskab. Vigtigheden af at kunne se og kommunikere en vision, som kan være fælles for alle, er central, for ud af visionen fødes motivation for den enkelte i forhold til hans eller hendes særlige gaver og udrustning. Det leder igen til handling i hverdagen, og med Guds velsignelse og samtykke, forhåbentlig også til resultater som derigennem styrker troen og igen er med til at åbne op for en bedre forståelse af visionen og Guds kald til os som menighed.

For os som menighed på Vestegnen er der en række ting, som gerne må kendetegne os, og en dybere forståelse af hvem vi er, kan være med til at bane vej for en fornyelse af visionen om at se Guds rige brede sig og til en fornyet motivation og overgivelse. Det er ikke muligt her at komme frem til en udtømmende beskrivelse, men i snakken blev f.eks. nævnt ord som: fællesskab, nærhed, åbenhed, indlevelse, forandring i menneskers liv og ægthed.

Endelig blev menighedsledelses måde at holde møder på diskuteret, og forslag til at udnytte tiden bedre blev også debatteret. Det blev i den forbindelse bl.a. besluttet at forretningsudvalget, som i det daglige holder sammen på trådene mellem møderne, gerne må fortsætte med at være aktive og — under ansvar for menighedsledelsen — tage hånd om de mange løbende sager.